Komputery przepustką do kariery!

REGULAMIN PROJEKTU

Nr: RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17

„Komputery przepustką do kariery!”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04 Kształcenie ustawiczne, Poddziałanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych

 

Pobierz

 

Harmonogramy zajęć