Komputerowe ABC

REGULAMIN PROJEKTU

Nr: RPLD-11.02.01-IZ.00-10-001/17

„Komputerowe ABC”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy 

Deklaracja uczestnictwa

Test diagnostyczny

Umowa uczestnictwa

Harmonogramy zajęć

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

Grupa VIII

Grupa IX

Grupa X

Grupa XI

Grupa XII

Grupa XIII

Grupa XIV

Grupa XV

Grupa XVI

Grupa XVII

Grupa XVIII